Strona główna Szpital Aktualności Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego

12.01.2018

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach osi priorytetowej 8 osi priorytetowej - Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy Zdrowotne, w konkursie nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17:

„WDROŻENIE PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH DOTYCZĄCYCH CHORÓB BĘDĄCYCH ISTOTNYM PROBLEMEM ZDROWOTNYM REGIONU”
 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły naboru znajdują się w zapytaniach ofertowych

Szpital